Skip to content

IMPROVED Heart

IMPact of Donor Heart Function on Recipient Outcomes –
A prospectiVE Study to Increase the Utilization of Donor HEARTs

Bakgrund

Svår hjärtsvikt har en dålig prognos där 2-års mortaliteten ligger på över 50 % . Trots framgångar i farmakologisk behandling och mekaniska pumpar anses hjärttransplantation vara den bästa behandlingen vid terminal hjärtsvikt, men denna typ av behandling begränsas av antalet tillgängliga organ. Enligt gällande rekommendationer från ”The International Society for Heart and Lung Transplant ”(ISHLT) ska ett hjärta vara i nästintill perfekt skick för att omhändertas för transplantation. Hjärtdysfunktion ses dock hos cirka 20-25% organdonatorer och en vanlig orsak är stressinducerad kardiomyopati. Detta utvecklas hos organdonatorer efter den katekolaminstorm som triggas i fram samband med snabb ICP-stegring, inklämning och utvecklandet av hjärndöd. Ett av de viktigaste karakteristika för stressinducerad kardiomyopati är dock dess snabba återhämtningsförmåga, och hjärtfunktionen normaliseras vanligtvis inom timmar eller dagar. Det finns även andra orsaker till övergående hjärtpåverkan hos organdonatorer, t ex. post cardiac arrest syndrome.

Ett flertal retrospektiva studier har visat att utfallet inte är sämre för patienter som transplanterats med ett hjärta som har eller har haft dysfunktion jämfört med de patienter som mottagit ett hjärta med normal hjärtfunktion, och fortsatt återhämtning av hjärtfunktionen sker även efter transplantation.  Det saknas dock prospektiva studier inom detta område och evidensläget behöver stärkas.

Studiedesign

Prospektiv, icke-randomiserad multicenterstudie

Studiepopulation

Studien består av två protokoll, ett för den möjliga hjärtdonatorn och ett för hjärtrecipienten som är forskningspersonen i studien.

om-studien-1

Donator

Inklusionskriterier donator

  • Patienten skall ha identifierats som möjlig donator.
  • Ett brytpunktsbeslut skall vara fattat.
  • Donationsviljan skall vara utredd som positiv, alt s.k. förmodat samtycke.
  • Donatorsålder ≥ 18 år och ≤ 70 år.

Patienten behöver alltså inte ha konstaterats avliden eller givit tillstånd för annat medicinskt ändamål enligt godkännande från etikprövningsnämnden.

När samtliga kriterier ovan uppfyllts planeras ultraljudsundersökning av hjärtat. Ett tidigt UCG ökar chanserna för att värdera patientens hjärtfunktion med upprepade UCG om hjärtfunktionen skulle vara påverkad, och på så sätt bättre påvisa reversibiliteten vid stressinducerad kardiomyopati eller annan reversibel hjärtfunktionspåverkan. Hjärtat utreds systematiskt enligt ett särskilt utredningsprotokoll i nära samarbete med koordinator och thoraxkirurg.

Vid varje UCG insamlas data enligt studiens donatorsprotokoll i så nära anslutning till UCG som möjligt.

Recipient

Forskningsperson i studien är patienten som genomgår en hjärttransplantation. För inklusion krävs ≥ 18 års ålder och att patienten givit sitt samtycke. Inklusion sker vid accepterandet för hjärttransplantation. Deltagande i studien kommer inte att ha betydelse för vilket organ patienten får, utan allokering kommer ske enligt klinisk rutin och beslutet ligger alltid hos ansvarig thoraxkirurg

Den primära frågeställningen är om recipienter av donatorshjärtan med regionala väggrörlighetsstörningar och/eller lätt-måttligt globalt sänkt hjärtfunktion har samma utfall som recipienter till hjärtan med normal funktion.

Primär utfallsvariabel

Död, retransplantation eller MCS ett år efter hjärttransplantationen.

Sekundär utfallsvariabel

Vänstersidig moderat eller svår primär graftdysfunktion vid 24 timmar enligt ISHLT-kriterier.

Uppföljning av recipient

Basdata registreras från recipienterna (forskningspersonerna) vid inklusion. Recipienterna kommer att följas avseende död, behov av mekanisk hjärtpump och re-transplantation under första året. Korttidsdata kommer att samlas in avseende postoperativt vårdförlopp exempelvis behov av postoperativ mekanisk assist, aortaballongpump, dialys, respiratorvårdtid, intropa läkemedel, re- operation(er), tid på intensivvårdsavdelning, tid till hemortssjukhus/annan avdelning, tid innan hemgång. Recipienterna kommer att följas enligt klinisk rutin på respektive center och studien planerar inte några extra undersökningar.

Studien avslutas då 455 patienter hjärttransplanterats varav minst 89 patienter ska ha mottagit ett hjärta med påverkad funktion.

Studien kan komma att avslutas i förtid om det skulle visa sig att behandlingen medför ett stort antal oönskade allvarliga händelser eller om forskningspersonsrekryteringen inte kan uppfyllas inom rimliga tidsgränser.

För detaljerad information, var god se forskningsplan.

om-studien-2

Partners

vastra-gotalandsregionen
vastra-gotalandsregionen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

sahlgrenska-akademin
sahlgrenska-akademin

Göteborgs universitet

region-skane
region-skane

Skånes Universitetssjukhus Lund

Forskningsanslag

hjartlungfonden-logo
alf-vastra-gotaland
Stiftelsen-for-Transplantaions-och-Cancerfo rskning
improved-heart-logo
sahl-vgr_sjukhus_rgb_sve-black

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blå stråket 5

413 45 Göteborg, Sweden